Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2019

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2019
Nghi thức gia nhập và cam kết vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Nha Trang

NGHI THỨC GIA NHẬP VÀ CAM KẾT VÀO HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Năm 2019

(Xin clik lên tiên đề: Lễ Suy Tôn Thánh Giá NĂm 2019 để xem và tải hình)